Všeobecné obchodní podmínky

Mobilní fyzioterapie s.r.o., IČO: 03442748 / DIČCZ03442748
Sídlo firmy: Stupárkova 425/7, Chomoutov, 783 35 Olomouc
Kontaktní pracoviště, AmbulanceAC BALUO, U letiště 976/32, 779 00 Olomouc

e-mail: info@mobilni-fyzioterapie.cz
tel: +420 721 382 403

(dále také jako „poskytovatel“)

 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 •  Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytovatele (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb zakoupených formou poukazu nebo předplatného (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou, tj. Vámi (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetové stránky umístěné na adrese www.mobilni-fyzioterapie.cz (dále jen „webová stránka“).
 • Poskytovatel je vykonavatelem služeb a doporučení, které poskytuje prostřednictvím osobního kontaktu nebo vzdáleně skrze online systém Ergobody.cz nebo formou emailu a umožňuje Vám jejich užití ve stanoveném rozsahu. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu. Poskytovatel a objednatel spolu mohou ujednat i odlišné podmínky, v takovém případě mají tyto specifické podmínky přednost před podmínkami VOP.

II. INFORMACE CENÁCH

 • Na webové stránce je vždy uvedena aktuálně platná cena za nabízený produkt/službu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webové stránce uvedena. V případě uvedení akční ceny je stanoveno, za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru služeb jsou ceny uvedeny včetně DPH.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Objednatel zahájí proces objednávky na internetové stránce kliknutím na tlačítko „Koupit“ u příslušné služby. Následně vyplní objednatel objednávkový formulář ve speciálním rozhraní webové stránky. Před odesláním objednávky je objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“.    
 • Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení objednatele o tom, že se seznámil s těmito VOP a s Informacemi o ochraně osobních údajů. Neprodleně po obdržení objednávky informuje poskytovatel objednatele o obdržení objednávky prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy, kterou zadal při objednávce.
 • Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednateli na e-mail objednatele.
 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny služeb na webové stránce, nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen objednateli zprostředkovat služby  za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že objednateli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. Poskytovatel informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy, která je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí objednatelem na e-mailovou adresu poskytovatele.
 • Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 • Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Platba probíhá přes platební službu: Paymium nebo vystavením faktury a převodem       
 • Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu objednatele.

IV. DODÁNÍ SLUŽEB  

 • Odesláním objednávky a současném zaplacení ceny výslovně souhlasíte s tím, aby Vám byl poukaz na služby dodán. Dle domluvy mezi poskytovatelem a objednatelem, poskytovatel poskytne poukaz formou: elektronickou pdf. nebo k vyzvednutí na recepci AC BALUO nebo formou zásilky na adresu. Připadá-li tato doba objednávky na dny pracovního klidu (víkendy a svátky), doba zpřístupnění se může prodloužit o dobu trvání této překážky. Přijetím těchto VOP výslovně souhlasíte s tím, že v momentě akceptace objednávky ze strany poskytovatele pozbýváte práva na odstoupení od smlouvy ve smyslu §1837 písm. l) občanského zákoníku.
 • Poukaz má platnost 1 rok od zakoupení, poté končí jeho platnost a služba nemůže být využita.
 • Při využití služby platnost poukazu končí

 VII. DORUČOVÁNÍ

 • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 • Objednatel doručuje poskytovateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP. Poskytovatel doručuje objednateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Veškerá ujednání mezi objednatelem a poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Objednatel má právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.coi.cz.
 • Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Smlouva včetně VOP je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 • Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 • Tyto VOP a smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 • Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností poskytovatele a objednatele ze smlouvy vyplývající.
 • Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webových stránkách www.mobilni-fyzioterapie.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nabývají účinnosti dnem: 1. 10. 2023

Olomouc | Krnov | Česká republika

info@mobilni-fyzioterapie.cz

+420 721 382 403