Ochrana osobních údajů

Chráníme a zpracováváme veškeré osobní údaje jako důvěrné. S osobními údaji nakládáme pouze v souladu s platnou právní úpravou pro příslušný účel. V tomto dokumentu Vám chceme poskytnout základní informace o zpracovávání osobních údajů a vašich právech, která jsou s nimi spojena.

Kdo vaše údaje zpracovává? 

Vaše údaje zpracovává a nakládá s nimi obchodní společnost: Mobilní fyzioterapie s.r.o., IČO: 03442748 / DIČCZ03442748
Sídlo firmy: Stupárkova 425/7, Chomoutov, 783 35 Olomouc
Kontaktní pracoviště, AmbulanceAC BALUO, U letiště 976/32, 779 00 Olomouc

e-mail: info@mobilni-fyzioterapie.cz
tel: +420 721 382 403

, včetně jeho zaměstnanců a spolupracujících osob (dále také jen „Správce“). 

Pro účely nakládání a zpracování Vašich osobních údajů je považován za správce osobních údajů. Správce můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: info@mobilni-fyzioterapie.cz nebo na tel. čísle +420 721 382 403 Provozujeme webové stránky www.mobilni-fyzioterapie.cz a příslušné podstránky.

Správce je podnikatelem. S osobními údaji za Správce rovněž jednají jeho zaměstnanci a smluvní partneři, vždy v rozsahu nezbytném pro splnění úkolů Správce. Tyto osoby vybrané Správcem jsou vázáni zákonem uznanou, popřípadě smluvní povinností mlčenlivosti. S přijatými osobními údaji nakládáme (jako Správce) pouze v případech a pro ty účely, které nám stanoví zákon nebo smluvní ujednání nebo k naplnění oprávněného zájmu Správce. Naši zaměstnanci i jiné personální složky jsou proškoleni v oblasti nakládaní s přijatými osobními údaji. Zároveň v případě zvláštní kategorie osobních údajů provádějí správu osobních údajů pouze dedikované osoby, které mají zvláštní stupeň pověření pro jejich nakládání podle definovaných pravidel Správce. Razíme zásadu, že naši zaměstnanci vědí a pracují jen s těmi osobními údaji, které skutečně potřebují pro svoji práci. 

Správce může na základě získaných osobních údajů doporučovat některé komplexní cviky nebo produkty související s vámi poskytnutými údaji či dokumenty (např. videa, jak správně sedět nebo jak se protahovat). Současně může v systému aplikace umožnit provádění doporučení skrze vašeho fyzioterapeuta. 

Co je osobní údaj a kdo je subjektem osobních údajů?

Osobním údajem je myšlena každá informace, na jejímž základě je fyzická osoba osobně nebo ve spojení s jiným údajem identifikovatelná. Subjektem údajů je osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování, jde tedy převážně (zejména) o: 

 1. Fyzioterapeuty – odborník v oblasti diagnostiky, prevenci a léčby poruch pohybového aparátu a odborník v oblasti provádění pracovnělékařských zdravotních služeb, který na základě smlouvy se Správce získal přístupové údaje do aplikace Správce, v rámci kterých provádí poskytování služeb; 
 2.  Klienty (pacienty, nebo-li osoby, kterým jsou poskytovány služby Fyzioterapeuta, případné jiného lékařského zařízení) fyzioterapeuta, jeho potenciální klienti nebo zájemci o služby či produkty fyzioterapeuta (tedy např. i návštěvník webu);
 3. Klienty (pacienty, nebo-li osoby, kterým jsou poskytovány služby Správce, případné jiného lékařského zařízení) Správce nebo potenciálního klient Správce nebo zájemce o služby či produkty Správce (tedy např. i návštěvník webu);
 4. Osoba, jejíž údaje jsou Správci sděleny nebo zpřístupněny v souvislosti s poskytováním služeb nebo produktů Správcem pro klienty, fyzioterapeuty (například údaje o osobách s vlastnickými právy, držiteli a vlastníky bankovních účtů, jednající osoby a jejich zástupci, jednotlivé úřední osoby) nebo které se jinak dozví v rámci provozování své podnikatelské činnosti;
 5. Zaměstnanci, smluvní obchodní partneři (např. i jejich zaměstnanci, zástupci nebo osoby oprávněné jednat); 
 6. Fyzické osoby jednající v postavení úřední osoby (např. za správní úřad, soud nebo jiné orgány státní správy) nebo jiném takovém postavení.

Jaké osobní údaje zpracováváme (rozsah)?

V souvislosti s poskytováním našich služeb pro vás nakládáme zejména s těmito osobními údaji:

 1. a) Jméno, příjmení, pohlaví, rodinný stav a titul, údaje o soužití osob nebo jejich vztazích;
  b) Bydliště, místo trvalého nebo přechodného pobytu, doručovací adresu a jiné lokační údaje;
  c) Datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo pasu, povolení k pobytu;
  d) Identifikátory  – např. IČO, DIČ a jiné jednoznačné identifikátory…;
 2. e) Kopie dokladů osob;
 3. f) Síťové identifikátory a označení – např. IP, označení, profily, email,…;
  g) Kontaktní údaje – např. telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo datové schránky, zmocněnce pro doručování, zástupce, profily na sociálních sítích…;
 4. h) Bankovní spojení;
  i) Údaje o vlastnictví majetku nebo vztahu k majetku;
 5. j) Údaje o pasivech nebo vztahu k pasivům;
  k) Údaje o smluvním plnění a předmětu plnění;
  l) Údaje o zdravotním a sociálním pojištění;
  m) Údaje o správních a soudních rozhodnutí, včetně vedených exekucí a insolvencí;
  n) Daňové a účetní údaje;
  o) Údaje ke zpracování mzdy a odměňování;
  p) Evidenční údaje a listy podle právních předpisů;
 6. q) Údaje ke zpracování mezd a oceňování;
 7. r) Zvláštní a citlivé údaje z trestních spisů nebo údaje o zdravotním stavu získané při poskytování služeb;
 8. s) Jiné než uvedené informace týkající se Vaší osoby;

Uvedený výčet je jen příkladný. Informace je osobní údajem, pokud osamoceně nebo ve spojení s jinou informací identifikuje konkrétní fyzickou osobu nebo je konkrétní osoba na jejím základě identifikovatelná. 

Správce ve spojení s Fyzioterapeuty dále může získávat některé osobní údaje, které spadají do kategorie zvlášť citlivých osobních údajů podle nařízení GDPR. Ve spojitosti s poskytovanými službami se jedná zejména o:

 1. Údaje o rasovém či etnickém původu;
 2. Členství v odborech a sociálních ochrany;
 3. Politické názory, filosofická přesvědčení a náboženská vyznání;
 4. Genetické a biometrické údaje nebo jiný biologický materiál;
 5. Údaje o zdravotním stavu;
 6. Údaje o trestných činech, údaje o protiprávních jednání trestního charakteru, údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů subjektů údajů;

(dále také jen „citlivé osobní údaje“)

Ne každý subjekt osobních údajů poskytuje všechny tyto informace. Množství osobní údajů se liší v závislosti na tom, jaký máte ke Správci právní vztah (např. klient předá jiné své údaje, než zaměstnanec Správce nebo fyzioterapeut). 

Citlivé osobní údaje jsou vedle ochrany poskytnuté Správcem rovněž předmětem auditu a podléhají zvýšenému stupni zabezpečení prostřednictvím zavedených postupů a technických prostředků. Dozor nad řádným výkonem zpracování těchto osobních údajů provádí vedle Správce také k tomu povolaný příslušný pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Jak osobní údaje získáme?

Osobní údaje získává Správce obvykle v elektronické písemné formě (listinné, elektronické podobě) nebo v ústní formě osobně či telefonicky. Z porad či sdělení uskutečněných ústně (osobně nebo telefonicky) může Správce pořizovat a uchovat záznamy v písemné podobě nebo jiné potvrzení komunikace. 

Nejčastěji předáváte své osobní údaje vyplněním vložením prostřednictvím zřízených elektronických přístupů do aplikace, kterou Správce využívá (na adrese: www.my.ergobody.cz). Další možnosti předání osobních údajů správci je skrze pověřeného fyzioterapeuta, který na základě smlouvy se Správcem a k tomu zřízených přihlašovacích údajů nahrál s vaším souhlasem do aplikace Správce (podle vašeho vztahu s konkrétním fyzioterapeutem). 

Osobní údaje získané online z našich webových stránek jsou chráněny koncovým šifrováním a jejich zabezpečení je prováděno externím pověřeným subjektem. Osobní údaje eviduje Správce teprve okamžikem jejich přijetí do aplikace. Nahrané osobní údaje můžete editovat či upravovat prostřednictvím získaných přístupů do aplikace (vlastních nebo Fyzioterapeuta). Při ukončení relace bez odeslání nejsou osobní údaje dále zpracovávány Správcem. Při výmazu z aplikace může být v souladu se zvláštními právními předpisy (např. o poskytování zdravotních služeb) pořízena záloha osobních údajů, které je správce nebo fyzioterapeut ze zákona povinen uchovávat. 

KOMUNIKACE. Osobní údaje Správce dále přijímá a získává prostřednictví komunikace s Vámi, Vašimi Fyzioterapeuty nebo smluvními partnery, při přípravě smluv či právních dokumentů, v souvislosti s realizací smluv a smluvních plnění, při plnění zákonem stanovených povinností, při jednání s orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, soudy, z internetu, ze sociálních sítí, veřejných registrů a tak dále. Osobní údaje o Vás Správce dále dostává v rámci prostředků dálkové komunikace s Vámi či třetími osobami, ať už prostřednictvím (e-mail, telefon, SMS, sociální sítě, …) nebo videokonferenčního hovoru. 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚDAJE. Nad rámec lze Vaše osobní údaje získat z veřejně dostupných údajů z veřejných rejstříků, veřejných registrů, katalogů, z vašich veřejných profilů nebo údajů z webových stránek, včetně dat o prohlížení a pohybech v rámci údajů, které poskytuje Váš zvolený prohlížeč a vyhledávací nástroj na webu (např. Google, Seznam,…).  

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Získané Osobní údaje zpracovává Správce pro účely poskytování našich služeb pro Vás, ke kontaktu s Vámi
a k rozvoji obchodních vztahů nebo vztahů vyplývajících z uzavřených smluv či zákona. Ze získaných osobních údajů při Vaší návštěvě webu dále dostáváme zpětnou vazbu na naše produkty a služby v rámci získaných preferencí z údajů o prohlížení (podmínky jsou vymezeny dle zásady zpracování cookies, podmínky jsou v pokračování dále), sběr těchto osobní údajů lze omezit/vyloučit dle souhlasu se zpracováním cookies. Rovněž uchováváme Vaši zpětnou vazbu ve vztahu k zakoupenému zboží nebo poskytnutým službám. Osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

 1. a) Pro plnění zákonem stanovených povinností (příklad níže)
 • Daňové a účetní povinnosti;
 • Povinností podle zákona o místních poplatcích;
 • Povinnosti na úseku pobytových oprávnění, azylů, plnění vízových povinností;
 • V oblasti plnění povinností na úseku sociálního a zdravotního pojištění (např. evidenční listy);
 • Archivování a spisová služba podle zvláštních právních předpisů;
 • Uchování údajů k prodanému zboží a poskytnutým službám podle zvláštních právních předpisů (např. uchování zdravotní dokumentace, uchování údajů o nakládání s toxickými přípravky a látkami);
 • Poskytování součinnosti orgánům veřejné moci;
 • Identifikace skutečných majitelů a dodržování pravidel a postupů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
 • A jiné…
 1. b) Plnění ze smluv, sjednávání smluv, ochrana smluvních plnění (příklad níže)
 • Plnění práv a povinností ze smluv se zákazníky nebo obchodními partnery;
 • Služby spojené s řádným provozem aplikace;
 • Jednání o poskytování služeb;
 • Plnění požadavků klientů (Správce i fyzioterapeutů); 
 • Smlouvy a právní povinností s obchodními partnery;
 • Smlouvy a právní povinnosti se zaměstnanci;
 • Poskytování dokumentace a součinnosti zdravotnickým zařízením (oprávnění nahlížet do zdravotní dokumentace);
 • Poskytování dokumentace a součinnosti zdravotním pojišťovnám (oprávnění nahlížet do zdravotní dokumentace);
 • Zastupování před správními a jinými orgány, faktický výkon schválení a realizace;
 • Jednání s třetími osobami v režimu poskytované služby.
 1. c) Ochrana oprávněných zájmů Správce 
 • Identifikace osob;
 • Ochrana práv a chráněných zájmů Správce;
 • Vymáhání pohledávek a splnění povinností;
 • Pohyby uživatelů na webových stránkách nebo v aplikaci pro účely zlepšení a vylepšení námi poskytovaných služeb;
 • Dotazníky spokojenosti k vylepšení služeb Správce;
 • Fotodokumentace pořádaných akcí;
 • Statistiky a měření výkonosti.
 1. d) Na základě uděleného souhlasu (např. cookies nebo zasílání newsletterů), který je dobrovolný a lze kdykoli z Vaší strany odvolat sdělení adresovaným Správci. V případě, že projevíte souhlas se zasílám newsletterů, jsou vaše osobní údaje dále zpracovávány v elektronické formě pro tyto účely.

Pro zlepšení a usnadnění pohybu uživatelů, sběru statistik a jejich vyhodnocení, sbírá Správce údaje o prohlížení a pohybu uživatelů na svých webových stránkách i v aplikaci. Tyto osobní údaje nejsou dále vědomě předávány třetím osobám a slouží pouze pro vlastní potřebu (statistiky a hodnocení návštěvnosti, úpravy webu/aplikace, usnadnění orientace na webu/v aplikaci a rozšíření webu/aplikace) Správce. Vaše osobní údaje pro účely marketingu nebo propagace třetích osob vědomě nesdílíme, ani nepředáváme získaná data týkající se marketingových a propagačních informací dalším osobám. Dále Správce může zprostředkovaně získávat osobní údaje prostřednictvím dodavatelů služeb třetích stran (zejména pak dotazník spokojenosti nebo udělené recenze) nebo tyto osobní údaje předat, v případě využití (vámi nebo námi) integrovaných prvků třetích osob. Správce je oprávněn Vás zažádat o vyplnění dotazníků spokojenosti, a to i zapojením třetích osob. 

Možnosti pořizování fotodokumentace a kamerových záznamů

V prostorách Správce nebo v případě akcí Správce (seminářů, školení, atd.) mohou být v přiměřeném rozsahu pořizovány záznamy (fotodokumentace, videa, a jiné…) pro účely prezentace Správce na jeho webu, v aplikaci nebo na sociálních sítích. Primárním cílem není zobrazování konkrétních návštěvníků, ale zachycení atmosféry akce. Záběry nejsou zveřejňovány v detailním rozlišení a nepřipojujeme k nim popis, ani jména jednotlivých účastníků, vyjma případů, kdy nás o to tyto osoby požádají. Naši fotografové bývají označeni a dokumentace je prováděna pouze v hlavním prostoru akce. 

Jako subjekt osobních údajů můžete kdykoliv po pořízení zažádat o jejich smazání po pořízení, stejně tak i kdykoliv po jejich zveřejnění na webu, sociálních sítích nebo v aplikaci. V takovém případě dojde bez zbytečného odkladu k jejich výmazu. 

Správce je oprávněn pro účely ochrany majetku a zvýšení bezpečnosti osob pořizovat nepřetržité obrazové záznamy prostřednictvím kamerového systému. Tyto údaje užívá a uchovává pouze Správce v jeho prostorách po dobu maximálně 72 hodin (následně dochází k automatickému výmazu). Kamery zabírají vstupní prostor a prostor recepce, prostory chodeb a podzemních garáží, prostory parkovacích míst před hotelem, vjezdy/výjezdy, vstupy personálu, pro zásobování a manipulačních prostor, terasy, vstupy do fitness/wellness, haly/foyer, přístup do konferenčních prostor, rampu, dvůr/vnitroblok.

Využití spotřebitelských recenzí

Na našem webu nebo při vyhledávání výsledků prostřednictvím vyhledávačů a srovnávačů poskytujeme přístup k hodnocení a recenzí našich služeb (nebo služeb poskytovaných v aplikacích), které historicky provedli naši zákazníci/nebo osoby využívající naše služby (a to i zprostředkovaně formou fyzioterapeutů) po jejich zakoupení
a využití. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními uhrazenými objednávkami/nebo zřízenými uživatelským účty s konkrétním označením s přiřazením ke konkrétnímu zákazníkovi (tento je identifikován prostřednictvím poskytnutých osobních údajů v rámci uživatelského účtu v aplikaci, nebo provedením platby a emailem). Díky tomu v interním systému lze každého hodnocení (recenze) spárovat s uživatelským účtem/objednávkou konkrétního subjektu, a tak jsme schopni prokázat, že recenze skutečně pochází od zákazníka, kterému byla služba poskytnuta. 

Jak dlouho jsou přijaté osobní údaje Správce evidovány?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po nezbytně nutnou dobu. Povinně evidované údaje zpracováváme
a vedeme po dobu zákonem stanovenou právními předpisy (nejdéle 10 let v oblasti některých daní a povinností plynoucích z AML předpisů nebo v případech vedení předepsané zdravotní dokumentace). K zajištění ostatních práv a povinností ze smluvních vztahů a k plnění zákonem stanovených povinností dle obecně závazných právních předpisů (minimálně 5 let od okamžiku jejich získání). Údaje pro zaslání dotazníků spokojenosti evidujeme nejdéle 1 měsíc od skončené pobytu. 

V případě našich oprávněných zájmů uchováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k jejich uplatnění, maximálně však po dobu 3 let od jejich získání, pokud v konkrétním případě nevznikne důvodná potřeba uchovávat tyto údaje déle. 

V případě žádosti o výmaz z Vaší strany se můžete obrátit přímo na Správce nebo se můžete dotazovat a provést požadované kroky prostřednictvím pokynů konkrétnímu fyzioterapeutovi.

Jaká máte jako subjekt osobních údajů práva?

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo vědět, (i) zda Správce Vaše osobní údaje zpracovává, (ii) jaké osobní údaje zpracovává, (iii) za jakým účelem jsou zpracovávány a (iv) zda byly nebo budou zpřístupněny a jakým osobám.
 2. Právo na opravu nepřesností nebo neúplností
  Za předpokladu, že Správce zpracovává Vaše údaje neúplné nebo nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu, zpřesnění nebo doplnění. 
 3. Právo na výmaz osobních údajů
  Pokud nás požádáte o výmaz Vašich osobních údajů a zároveň tyto osobní údaje již (i) nejsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pro stanovené účely, (ii) zpracování je z naší strany protiprávní, (iii) převažují-li Vaše důvody pro výmaz nad jejich uchováním, (iv) odpadla některá z existujících právních povinností pro jejich zpracovávání, provede Správce automaticky výmaz Vašich osobních údajů
 4. Právo na omezení zpracovávání osobních údajů
  Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo žádat o omezení rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů. Po dobu omezení se aktivním způsobem nezpracovávají přijaté osobní údaje v rozsahu omezení.
 5. Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo vyzvat Správce, aby převedl, poskytl nebo jinak předal Vaše osobní údaje třetím osobám (jinému správci osobních údajů) v rozsahu stanoveném právními předpisy. Správce není povinen převést údaje, kterými by zasáhl do práv jiných osob. 
 6. Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů
  Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů Správcem, zpracovává-li Správce osobní údaje pouze z důvodu jeho oprávněného zájmu. V takovém případě dojde k posouzení, zda Vaše práva a svobody převáží nad oprávněnými zájmy Správce či nikoliv. Je-li Vaše námitka důvodná
  a oprávněná, Správce zanechá dalšího zpracovávání Vašich osobních údajů.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Máte-li pochybnosti nebo domníváte-li se, že dochází k porušování Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit s dotazem či stížností na nás nebo v případech vážného pochybení na naší straně na Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad). 

Kontakt na Úřad je následující:

Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
web: www.uoou.cz 

Kdo přijaté osobní údaje dále zpracovává? 

Vaše osobní údaje předáváme a sdílíme jen v nutných případech (účetní, daňový poradce, právník, zdravotnické zařízení nebo pojišťovna, schválený dodavatel) nebo v případech, kdy nám poskytnete souhlas, vždy při dodržení podmínek a účelu zpracování a s osobami vázanými zákonem uznanou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Naši zaměstnanci jsou proškoleni pro nakládání s osobními údaji a vyjma nutného účelu vědomě neprovádí žádná další zpracování poskytnutých osobních údajů. 

Aby bylo možné smluvní plnění Správce vůči vám realizovat, pomáhají nám dále naše smluvních subjekty, které ve vztahu k vám vystupují v roli zpracovatele/správce. Obdobně nám pomáhají při plnění právních povinností vůči orgánu veřejné správy. Jde o tyto subjekty:

Vyhodnocení anonymizovaných statistik návštěvnosti pomocí Google Analytics –  Google Ireland ltd. Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Irsko (měření a statistiky prohlížení webů);

Další údaje

Správce neprovádí automatizované zpracovávání nebo profilování zákazníků.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Evropské unie.

Zásady zpracování cookies

Následující dokument zachycuje základní informace o zpracovávání a užití souborů cookies na těchto webových stránkách. 

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory nacházející se v prohlížeči (ve vašem zařízení). Navštívená webová stránka (tedy i tento web a aplikace) odesílá a ukládá informaci o uskutečněné návštěvě i chování uživatele. Jde
o zachycení pohybu uživatele webových stránek/aplikace (váš pohyb) skrze užívané zařízení (vaše technické zařízení a jeho jedinečný identifikátor). Při technických operacích s cookies dochází např. k ukládání a přijímání identifikátorů nebo označení a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž vstupujete
na web/aplikaci (i jiné webové stránky) a jak se v jeho technickém rozhraní pohybujete. 

Část souborů cookies je (i) nutná (po technické stránce nutné), (ii) část souborů cookies zpříjemňuje
a usnadňuje Váš pohyb na webu/aplikaci a (iii) část souborů cookies slouží ke sběru dat o Vašich preferencích v rámci webu a/nebo aplikace (co Vás nejvíce zajímá). Tyto informace Vám uživatelsky zlepšují pohyb po internetu a současně nám pomáhají poskytovat, chránit i zlepšovat nabízené služby. 

Jaké druhy cookies a pro jaký účel cookies používáme?

Používáme tyto druhy cookies:

 • Technické cookies – jde o zajištění základní technické funkce webu a/nebo aplikace, které jsou nezbytné pro řádnou funkci webových stránek (aby fungoval, bez nich nelze načíst obsah) a nelze je vyřadit z provozu (nutné);  
 • K řešení technických problémů – měří a vyhodnocují, zda nedochází k chybám a web/aplikace i jeho funkce se zobrazují a chovají tak, jak mají (sekundární cookies platformy poskytovatele);
 • Preferenční cookies – dle vašich vlastních preferencí k usnadnění prohlížení webu a zlepšení uživatelských funkcí (např. předvolba jazyka nebo jiných funkcí) a dále rovněž pro účely adresné reklamy (volitelné). Tyto využíváme a spouštíme jen s Vaším souhlasem;
 • Analytické cookies – anonymní údaje o prohlížení (bez přiřazení konkrétního uživatele) přehled o tom, jak se návštěvníci na webu i v aplikaci chovají a co je zajímá (měření výkonnosti, popřípadě pomoc při marketingu) (volitelné). Spouštíme a využíváme jen s Vaším souhlasem.

Dle doby uchování cookies:

 • Relační cookies – ukládání těchto souborů dochází jen, dokud neskončíte práci v rámci prohlížeče, případně po určitou dobu po opuštění stránky (např. při opuštění předvyplněného formuláře). Doba uložení nepřekročí např. 30 min.
 • Permanentní cookies – pro zlepšení funkce a uživatelského dojmu z webových stránek. Zůstávají v úložišti cookies, dokud nejsou smazány. Tyto jsou námi uchovávány a zpracovávány nejdéle 12 měsíců ode dne jejich získání. 

Souhlas nebo odmítnutí využití volitelných cookies vyjadřuje prostřednictvím vašich preferencí dle cookies lišty. Zde můžete nastavit omezení využívání volitelných cookies. Po provedení volby můžete vždy uskutečněné rozhodnutí změnit prostřednictvím nastavení cookies (nebo zavřením a novým otevřením webové stránky v režimu anonymního prohlížení).

Sběr dat poskytovatele, na jehož technickém základu je část služeb webu poskytována

Poskytovatel služeb v rámci zavedeného webového rozhraní integroval technické funkce, které Správce není schopen ovlivnit, ani vyloučit (jde o technické nastavení a přístupová práva platformy, ke kterým není Správce oprávněn, ani nemá možnost získat přístup nebo jinak ovlivnit jeho funkce). Sběr a využití cookies provádí/může provádět vedle Správce také jmenovaný poskytovatel a jeho spřízněné subjekty, kdy prostřednictvím webu dochází k užití tzv. sekundárních cookies (vedle provozovatele webu i cookies využívané poskytovatelem). S touto skutečností je návštěvník webu plně obeznámen a pohybem na webu s tím souhlasí.

I tyto osoby jsou ze zákona povinny dodržovat platné a účinné právní předpisy. Správce předpokládá, že i poskytovatel a jím pověřené osoby provádí sběr a vyhodnocení cookies rovněž v souladu s tímto předpisem
a právními předpisy, nicméně podotýká, že nemůže jejich dodržování ovlivnit, ani vynutit vlastními technickými prostředky. 

Využíváte na webové stránce nástroje měření statistik nebo marketingu?

Ke sběru a vyhodnocení statistik, včetně relací uživatelů na webové stránce využíváme jako provozovatel nástroje třetích stran společnosti Google (a nástroje Google Analytics) a marketingové služby obchodní společnosti Facebook. Analytické a statické cookies slouží k anonymnímu sběru dat o chování uživatelů na webu. Námi získané cookies využíváme pouze pro naši potřebu (zpětnou vazbu), hodnocení relevance obsahu, vyhodnocení chování uživatele (co vás nejčastěji zajímá), doporučení z hlediska pohybu klienta (např. edukativní videa zaměřená na problémové oblasti uživatele) a poskytovaní doprovodných služeb a/nebo k rozvoji a vylepšení webu/aplikace pro uživatele. 

Při sekundárním sběru cookies (poskytovatel) by ke zpracování a vyhodnocení cookies pro účely měření výkonnosti a marketingu ze strany těchto subjektů nemělo docházet. Nicméně užití jen nutných cookies nemůže provozovatel garantovat, zajistit, ani vynutit a v tomto směru spoléhá pouze na důvěru ve své smluvní partnery. Provozovatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost za újmu vzniklou zákazníkovi z příčiny a zpracování těmito osobami. Návštěvník v rámci svého pohybu na webu s tímto souhlasí. 

Proč jsou pro nás cookies tak důležité?

Cookies nám pomáhají zobrazit relevantní obsah a služby, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a zájmům. Navíc cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě našich internetových stránek a s jejich pomocí je další návštěva stránek snazší a rychlejší (např. předvyplnění vašich preferencí ohledně vzhledu, rozhraní nebo např. i ponechání přihlašovacího údaje v rámci prohlížeče). Díky cookies je zlepšen, usnadněn Váš pohyb na webových stránkách i v aplikaci, zlepšen uživatelský dojem, personalizován a obsah webové stránky přizpůsoben podle Vašich zájmů. Cookies používáme jako zpětnou vazbu a návod ke zlepšení, tedy nejčastěji k přizpůsobení a vylepšení našich stránek (např. pomocí anonymních statistik ohledně návštěvnosti). Zároveň je přenos těchto informací odpovídajícím způsobem chráněn šifrováním a/nebo anonymizováním.

Lze sběru a užití cookies zamezit?

Ano, lze. Při zobrazení webových stránek spatříte na spodní části příslušného okna lištu cookies,
ve které můžete odmítnout využití všech cookies, s výjimkou těch technických. Následně cookies fungují jen v nutném režimu a ke sběru nebo hodnocení dat statistických a analytických cookies prostřednictvím webu nedochází. Tato volba je přednastavena a funguje jako výchozí, pokud se nerozhodnete původní přednastavení změnit. Zamezení cookies může znamenat omezení obsahu nebo může mít vliv na zobrazení funkce webové stránky a/nebo některé funkce aplikace.

Po provedení volby můžete vždy uskutečněné rozhodnutí změnit prostřednictvím nastavení cookies (nebo zavřením a novým otevřením webové stránky v režimu anonymního prohlížení).

Můžete úplně odmítnout sběr cookies ve Vašem webovém prohlížeči nebo omezit sběr cookies dle Vašich osobních preferencí. Konkrétně lze tyto možnosti modifikovat u nejčastěji využívaných prohlížečů na těchto adresách:

(linky jsou přiloženy pro usnadnění uživateli, úplnost a správnost adres není pravidelně aktualizována, a Správce nenese žádnou odpovědnost za obsah ani zobrazení)

Kromě toho můžete použití cookies odmítnout nebo zakázat v nastavení soukromí ve Vašem zařízení, stejně tak i u příslušných webových prohlížečů v rámci nastavení prohlížeče.

Kde zjistit více?

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.1.2019 a budou pravidelně aktualizovány.

 

Olomouc | Krnov | Česká republika

info@mobilni-fyzioterapie.cz

+420 721 382 403